מדיניות פרטיות

עודכן בתאריך: 3.8.2022

הפרטיות שלך חשובה לנו. אנו מעריכים ומכבדים מאוד את פרטיות המידע האישי, שאנו מקבלים ממך. מדיניות פרטיות זו חלה ומחייבת בגין כל שימוש אשר יעשה על ידך ו/או כל מידע שימסר על ידך באחד מדרכי ההתקשרות הבאים: אמצעות האתר www.mikeburger.co.il ו ו/או אתר ההזמנות שלנו delivery.mikeburger.co.il ו/או שיחה עם נציג טלפוני (כל אמצעי ההתקשרות האמורים יקראו להלן : “האתר”).

 

מדיניות זו של הגנה על הפרטיות נוצרה לשם יידועך באשר לאופן בו אנו אוספים, משתמשים ומשתפים את המידע האישי שלך, כמו גם את אופן פעולתה של מדיניות הפרטיות שלנו בכללותה (להלן: “מדיניות הפרטיות”) .

 

עם שימושך באתר, אתה מבין כי המידע אותו הינך מוסר ירשם במאגריה של חברת מייק בורגר בע”מ (להלן: “החברה”) וכי מידע זה מנוהל על ידה.

הובהר לך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע וכי המידע נמסר מרצונך והשימוש אשר יעשה בו יהא בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים להוראות מדיניות הפרטיות, הנך מתבקש לחדול מלעשות שימוש בשירותי החברה באופן מיידי. יובהר בזאת, כי יש לקרוא את הוראות הצהרה זאת בצוותא עם תנאי השימוש, אשר מהווים יחדיו את ההסכם המלא בינך לבין החברה. יודגש כי הנך חייב לתת הסכמתך למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע וכי בכל שימוש בשירות הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע כאמור לכל שימוש בו ולהעברתווהכל כמפורט במדיניות הפרטיות.

בהסכמתך להיכלל במאגרי מידע של החברה, הנך מסכים לדיוור משלוח הודעות טקסט מסחריות ו/או דואר אלקטרוני, הודעות שיווקיות, לצור עמך קשר בנוגע לשירות, להציע לך מוצרים דומים, בלא צורך בהסכמה נוספת כלשהי, מעבר לזאת שהענקת במועד אישורך להיכלל במאגר מידע זה. מדיניות פרטיות זו חלה על כל ה מידע ובכלל זה מידע אישי, שאנו עשויים לאסוף במרשתת (אינטרנט) לרבות וללא הגבלה באמצעות אתר האינטרנט ו/או האפליקציה, או על ידי רישום לשירותים של החברה באתר. רישום לקבלת השירותים עשוי לכלול מידע אישי, כדוגמת שמך הפרטי, שם משפחה, כתובת, מיקום, כתובת דואר אלקטרוני שלך, מספר הטלפון, מידע אודות השימוש באתר ו/או באפליקציה, וזאת בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף בעקבות פעולות שתבצע באתר ו/או באפליקציה (להלן: “המידע”). פרטים אלה יאפשרו לנו לספק לך שירות טוב יותר ועשויים להתעדכן על ידך מעת לעת והם נועדו אך ורק לטובת הענקת השירותים על ידי החברה.

 

מידע אישי במאגר מידע

אנו ננהל קובץ רישום ( LOG) המכיל מידע על כתובות פרוטוקול אינטרנט ( IP), מידע על דפדפנים,מכשירים, ספקי שירותי אינטרנט, דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, גרסאות אפליקציה, חותמות תאריך /שעה, מספר לחיצות מיקום בדף. אנו נשמור פרטי פעולות קודמות שלך, לרבות נתוני מיקום.

אנו נשתמש במידע שנצבר אצלנו כדי לנתח מגמות, לעקוב אחר תנועת משתמשים באופן מצטבר, לנהל את השירות, לאבחן בעיות בשרתים ולאסוף מידע דמוגרפי נרחב לשימוש מצטבר. נשתמש גם כן בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים, לשמור כתובות IPIP לצרכים סטטיסטיים פנימיים של החברה ולנתח חשדות לפעילות לא חוקית. בנוסף, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף על מנת ללמוד על רצונותיהם והעדפותיהם של לקוחותינו. ייתכן ובעתיד נשתמש במידע על מנת להציע לך הצעות מותאמות בהתאם להעדפות שלך, ככל שאכן אישרת קבלת הצעות אלה. בנוסף לאמור לעיל, החברה תהינה רשאית, להעניק רישיון מוגבל לנותני שירותים מטעמה ל עשות שימוש במידע למטרות ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצרכי קריאת מידע, לזיהוי מגמות והבדלי צריכה, וכן למטרות פרסום ושיווק של החברה.

משתמש באתר, שמעוניין כי מידע בקשר אליו יימחק ממאגר המידע של החברה מוזמן לפנות בכתב לחברה באמצעות דוא”ל mikeburgerr@gmail.com או במכתב לתיבת הדואר בכתובת הבאה: הרצל 43, רמלה 7240611. לאחר קבלת דרישה למחיקת מידע בקשר למשתמש באתר www.mikeburder.co.il ו/או באתר delivery.mikeburger.co.il, החברה תמחק את המידע ממאגריה ותמסור על כך הודעה למבקש ההסרה בתוך 30 יום בכפוף לכך שהמידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה יוסיף וישמר על ידה, אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמש. יובהר, כי לא ניתן יהיה להעניק שירותים באתר ללא מסירת מידע. משתמש בשירות שעיין במידע אודותיו ומצא שאינו נכון, שלם, מעודכן וברור רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע, במידה ויסורב תימסר על כך הודעה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות.

 

שימוש במידע האישי שלך ובפריטי המדיה

אנו שומרים את הזכות לשימוש ולשיתוף כל מידע אישי ו/או שאינו אישי, עם צדדים שלישיים לכל מטרה חוקית, כדוגמת הבטחת מימוש צו בית משפט. הנך מבין, מסכים ומאשר, כי לחברה יש את הזכות להשתמש בפרטי מדיה ובמידע האישי בכל אחד מאלה: צווים והליכים משפטיים: היה ונדרש לחשוף מידע אישי ו/או כל מידע רלוונטי אחר במסגרת הליכים משפטיים ו/או מנהליים על פי דין כגון צווי הבאה או צווי בית משפט ו/או בעמידה בחוקים ברי יישום, הרי שאנו נפעל בהתאם להוראות/צווים אלה ונפעל לגילוי החומר הנדרש על פי דין.

העברת זכויות וחובות: במקרה בו כלל הבעלות בחברה או בעלות של חלק מפעילות החברה תשתנה, פרטיך האישיים וכל מידע רלוונטי אחר הנוגעים לפעילות העסקית צפוי להיות מועבר ומורשה לשימוש על ידי הבעלים חדשים.

הגנה על שירותי החברה: אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך ומידע רלוונטי אחר במקרה,שנהיה סבורים, כי גילוי זה הינו הכרחי כדי להגן על שירותינו, הזכויות שלנו או קניין רוחני, או בזכויות של צד שלישי כלשהו. שימוש בשירותי צדדים שלישיים: אנו משתמשים בספקי שירותים, צד שלישי, על מנת לבצע שירותים מסוימים בשמנו. כחלק מהשירותים, אנו עשויים לספק את המידע האישי שלך לאותם ספקי שירותים, כאשר המידע, שהם מקבלים נחוץ להם כדי לבצע את תפקידם. ספקי שירותים אלה הוגבלו בחוזה מלהשתמש במידע האישי העומד לרשותם לכל מטרה אחרת, ונדרשים לעמוד בכל החוקים בנוגע למידע האישי שלך ולכל מידע רלוונטי אחר שהם מקבלים.

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך וכל מידע רלוונטי אחר במקרים מיוחדים בהם תהיהלנו סיבה להאמין, כי חשיפת מידע זה נחוצה כדי לזהות, ליצור קשר או לפתוח בהליך משפטי כנגד אדם אשר עלול להפר מדיניות פרטיות זו או עלול לגרום לפגיעה או להפרעה (בכוונה או שלא בכוונה) לזכויותינו או קניינ נו, משתמשים אחרים, או כל גורם אחר שיכול להיפגע על ידי פעילויות כגון אלה. אתה מאשר לנו בכך לחשוף כל מידע אודותיך לרשויות אכיפת החוק ו/או גורמים ממשלתיים אחרים, אם אנו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, מאמינים, כי חשיפה כזו היא הכרחית או מתאימה.

 

שימוש בעוגיות (Cookies)

במהלך הזנת הנתונים על ידי הגולש באתר עשויות להישלח למחשב הגולש ולהישמר עליו עוגיות (Cookies) וזאת לצורך זיהוי הגולש בעת גלישתו באתר ומסיבות נוספות.

השימוש בעוגיות נועד לאפשר תפעול שוטף תקין של האתר ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות המשתמשים באתר, אימות פרטיהם והתאמת האתר להעדפותיהם האישיות. כמו כן, נעשה שימוש בעוגיות לצרכי אבטחת המידע באתר.

ידוע לך כי עוגיות מסוימות עשויות להישמר על הכונן הקשיח במחשב שלך אף לאחר סגירת הדפדפן עימו אתה מבקר באתר האינטרנט. אם אינך מעוניין בעוגיות הנך יכול להגדיר בדפדפן שלך שלא לאפשר שימוש בעוגיות, אך הוראה זאת עשויה לשבש את קבלת השירותים. כמו כן, ניתן למחוק באופן ידני את העוגיות השמורות במחשב שלך. לשם כך, היוועץ בקובץ העזרה של תוכנת הדפדפן שלך.

ידוע לך, כי האתר מציג לעתים פרסומות של צדדים שלישיים אשר גם בהן נעשה שימוש בעוגיות, בעיקר על מנת לאפשר לאתר להציג פרסומות בתחומים אשר צפויים לעניין אותך. למנהלי האתר אין שליטה בעוגיות אלו ואין כל אחריות לגבי תוכנן ופעולתן.

אבטחת המידע האישי שלך

החברה פועלת להגנה ואבטחה מיטבית של המידע האישי שלך ואנו נפעל, באופן סביר, להגן על הנתונים שלך מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשה או גילוי, שינוי או השמדה. התחייבות זאת הינה כפופה למילוי כלל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה בידי המשתמש.

המידע האישי שלך לא ישותף מחוץ לחברה ללא רשותך, אלא בתנאים שפורטו במדיניות פרטיות זאת לעיל. החברה מאחסנת את המידע האישי שלך בשרתים עם סיסמא וגישה מוגבלת.

החברה הטמיעה אמצעים טכניים וארגוניים משמעותיים לאבטחת המידע. בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי ושרתי השירות אין בהם ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יוכלו להכשיל אמצעי אבטחה אלו, אך אם וככל שידוע לה על פעילות בלתי חוקית, הרי שה ן תדווחנה לך על כך ותפעלנה לתיקון החדירה וצמצום הסיכונים.

היעדר האחריות של החברה משמעו פטור מלא מכל אחריות לנזק, ישיר או עקיף, למשתמש או לכל צד ג’. פטור מלא מאחריות כלפי החברה יחול גם לגבי כל חברה קשורה, שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, מנהלים, עובדים, סוכנים, זכיינים, קבלני משנה וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם, הכל בין אם מצוין הדבר מפורשות במדיניות זאת ו/או בתנאי השימוש ובין אם לאו.

החברה תהיה רשאית להפסיק לאלתר את השימוש של משתמשים הפועלים באתר ו/או באפליקציה בניגוד לכללים האמורים בתקנון זה או בהוראות כל דין וזאת בלא כל צורך בהודעה מוקדמת כלשהי אין בהפסקת השימוש משום הפסקת אחריות המשתמש לפעולותיו, ואין באי הפסקת השימוש משום הסכמה על הפעולות כאמור.

 

שינויים במדיניות זו

החברה נוהגת, מעת לעת, לעדכן את מדיניות פרטיות זו. כשאנו עושים כן, אנו משנים אף את תאריך ה “עודכן לאחרונה” בראש מדיניות הפרטיות. אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות – פרטיות זו, שינויים אלה יפורסמו כאן, כך שתמיד תהיה מודע לאיזה סוג של מידע אישי נאסף, מה אופן השימוש במידע זה, ובאילו נסיבות המידע יימסר. השימוש המתמשך שלך באתר האינטרנט ו/או בשירותים לאחר פרסום השינויים במדיניות יהווה הסכמתך לשינוי ים במדיניות, כפי שתתעדכן מעת לעת.

יצירת קשר

בכל שאלה, הערה או בקש ה בנוגע למדיניות זו או ל נהלי המידע של החברה, אנא פנה אלינו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: mikeburgerr@gmai